Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü - Sözleşmeli İnfaz Koruma Memuru(Erkek/Kadın), Büro Personeli(Ceza İnfaz Kurumu Katibi), Sağlık Memuru, Şoför, Aşçı Nihai Başarı Listesi
16.10.2023

T.C.

BOLVADİN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


 İ L A N

 

              Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 24.04.2023 tarihli  “9.512 Sözleşmeli Pozisyon İçin Personel Alım Sınav İlanı” konulu ilanı ile Bolvadin ve Emirdağ Ceza İnfaz Kurumlarında çalıştırılmak üzere Sözleşmeli İnfaz Koruma Memuru(Erkek/Kadın), Büro Personeli(Ceza İnfaz Kurumu Katibi), Sağlık Memuru, Şoför, Aşçı unvanlarına ait sınav izinleri verilmiş olup,

            Nihai Sınav sonucunda BAŞARILI, YEDEK,  BAŞARISIZ olan adaylara ilişkin sorgulama ekranı aşağıda belirtilmiştir. 

            Sözlü sınav sonucunda BAŞARILI olan adayların aşağıda yazılı bulunan evrakları şeffaf kapaklı mavi dosya içerisinde listedeki sıralamaya uygun olarak 31/10/2023 Salı günü mesai bitimine kadar Bolvadin Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı kalemine bizzat elden teslim etmeleri, il dışında bulunan adayların ise Komisyon Başkanlığımıza gönderilmek üzere bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile masrafı kendisinden alınmak suretiyle Acele Posta Servisi (APS) ile (en geç 31/10/2023 Salı günü mesai bitimine kadar Başkanlığımıza ulaşacak şekilde) gönderilmesi gerekmektedir.

Yedek adayların bu aşamada evrak ibrazına gerek yoktur.


BAŞARILI  OLAN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER : 

1- Öğrenim durumlarını gösteren belgenin ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği (Aslı ile birlikte fotokopisini getirmeleri halinde komisyonumuzca aslı gibidir yapılacaktır) ya da barkodlu E-Devlet çıktısı (KPSS sınavına girdikleri öğrenim dalına ilişkin diploma ile sonradan başka bir öğrenim dalından mezuniyeti varsa bu diplomanın da ibrazı gerekmektedir.)

2- Sağlık Kurulu Raporu ;

a. İnfaz ve Koruma Memurları için ; 14/09/2021 tarihli ve 31598 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliğinin 5/2 maddesine göre “Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği ve ekine göre ilgili unvanda yurdun her yerinde görev yapabilir” ibareli sağlık kurulu raporu,


* İnfaz ve Koruma Memuru adayları için Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerine ibraz etmek üzere RESMİ YAZI (yazıda belirtilen devlet hastanelerinden herhangi biri olabilir) için (İndirmek için Tıklayınız)

b. Diğer unvanlar (Sağlık Memuru, Şoför, Aşçı, Büro Personeli) için ; Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığı bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri gerekmektedir. Adayların hangi unvanda atama işlemi yapılacak ise o unvana dair görev yapıp yapamayacağı sağlık kurulu raporunda ayrıca belirtilecektir. (Örn: Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını gösteren sağlık kurulu raporudur. Sağlık Memuru / Şoför/ Aşçı / Büro Personeli olur ibareli)

NOT: Sağlık Kurulu heyetinde psikiyatri uzmanının bulunmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

3- Son 3 ay içinde çekilmiş 2 adet biometrik fotoğraf (Fotoğrafların Devlet Memurları Kılık ve Kıyafet Yönetmeliğine uygun olması gerekmektedir)

4-Mal Bildirimi (Form için Tıklayınız)

5- 2022 yılı KPSS sınav sonuç belgesi.

6-Başka bir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair dilekçe (dilekçe örneği için tıklayınız)

7- Erkek adayların askerlik durumlarını gösterir belgenin onaylı örneği  (Belgede askerliğin başlangıç ve terhis tarihlerinin açıkça belirtilmesi gerekmektedir.) 

    Askerlikten muaf adayların muafiyetlerine ilişkin bilgi ve belgelerin mutlaka askerlik durum belgesi ekine eklenerek (örneğin sağlık nedeniyle askerlikten muaf tutulmuş adaya ait muaf tutulma nedenini gösteren sağlık raporunun da eklenmesi) gerekmektedir.

8- Eş durumu dilekçesi (Bekar olanlar dilekçede bekar kutucuğunu işaretleyerek gönderecektir.) (dilekçe örneği için tıklayınız),

9- Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Aile bireylerinin dahil olduğu)

10- Adlî ve Arşiv Sicil Kaydı ( Evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve evlilik öncesi soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarını da ayrı ayrı gösterir şekilde.)

11- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Elektronik ortamda doldurulması, kısaltma yapılmaması,  iletişim bilgilerinin doldurulması, fotoğraf yapıştırılarak imzalanması gerekmektedir. (2 adet) (Form için Tıklayınız)

12- Sertifika veya kurs bitirme belgesi (aşçı ve büro personeli unvanında başvuru yapan adaylar için)


13- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Yeniden Hizmete Alınma başlıklı Ek 1 maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü gereğince bu durumun tespitine yönelik yazılı beyan, (Dilekçe için Tıklayınız)
  
Sözlü sınav sonucunda başarılı olan adayların belirtilen süre içerisinde evrakları teslim etmemeleri halinde atanma hakkında vazgeçmiş sayılacakları, Sınav sonucunun ilanından itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır.

            İlanımız tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacağı hususu ihtar olunur. 16/10/2023 

 

 

Sözleşmeli İnfaz Koruma Memuru(Erkek) Nihai Başarı Listesi Sorgulama Ekranı

Sözleşmeli İnfaz Koruma Memuru(Kadın) Nihai Başarı Listesi Sorgulama Ekranı

Büro Personeli(Ceza İnfaz Kurumu Katibi) Nihai Başarı Listesi Sorgulama Ekranı

Sağlık Memuru Nihai Başarı Listesi Sorgulama Ekranı

Şoför(CTE) Nihai Başarı Listesi Sorgulama Ekranı

Aşçı Nihai Başarı Listesi Sorgulama Ekranı

Adres

Hastane Mahallesi Şehitler Caddesi No:126 03300 Bolvadin/Afyonkarahisar

Telefon

+902726126565

Faks: +902726126569

E-Posta

bolvadincbsisaretadalet.gov.tr