Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Bolvadin Adalet Komisyonu Başkanlığı - İzleme Kurulu Üye Seçimi İlanı
25.10.2023

T.C.
ADALET BAKANLIĞI

Bolvadin Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Adalet Komisyonu Başkanlığı

CEZA İNFAZ KURUMU VE TUTUKEVLERİ İZLEME KURULU BAYAN ÜYE SEÇİMİ
İ L A N I

01/09/2016 tarih ve 673 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 3.maddesi gereği Komisyon Başkanlığımızın 26/10/2016 tarih 2016/520 sayılı kararı ile 4681 Sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu'nun değişik 2 nci maddesi gereğince, 3 ve 4 ncü  maddelerde yazılı şartlara durumları uygun olduğundan, Bolvadin Yargı Çevremizde Bağlı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Kurumunda 4 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen İzleme Kurulu Başkan ve üyelerinin 4 yıllık süreleri dolacağından yeniden İzleme Kurulunun oluşturulabilmesi için  Aynı Maddenin "b" bendinde 10 gün içinde 14/06/2001 tarih ve 4681 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununda belirtilen usule göre yeniden seçim yapılır" hükmü yer almaktadır. Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulunun 3. Maddesinde belirtilen şartlara haiz adaylar arasından, Yargı çevremize bağlı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulunda görev yapmak üzere bayan İzleme Kurulu üye seçimi yapılacaktır. 

 

İzleme Kurulu Üyelerinde Aranılacak Nitelikler:

1- İzleme Kurullarına Bayan Üye seçebilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda öngörülen genel şartlara ek olarak aşağıdaki nitelikler aranır.

2- 35 Yaşını doldurmuş olmak

3- Tıp, Eczacılık, Hukuk, Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Hizmetler Eğitim Bilimleri ve benzeri alanlarda en az dört yılık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak ve mesleği ile ilgili olarak kamu kurumu  ve kuruluşlarında ya da özel sektörde en az 10 yıl çalışmış bulunmak.

4- Kişisel nitelikler ile çevresinde dürüst ve ahlaklı olarak tanınmış olmak.

5- Herhangi bir siyasi partinin merkezi il ve ilçe teşkilatlarında görevli bulunmamak.


Bu Kurula Seçilemeyecek Olanlar:

1- Ceza İnfaz kurumları ve Tutukevleri ile ilgili İhale, alım/satım ve benzeri hukuki ilişkilere taraf olanlar.

2- Görev yapacakları Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevlerinde bulunan hükümlü veya tutuklulardan birisinin işlediği suçtan kendileri veya ikinci derece dahil hısımları zarar görenler 

3- Görev yapacakları Ceza İnfaz kurumları veya Tutukevlerindeki hükümlü veya tutuklulardan biri ile evlilik,  vesayet veya ikinci derece dahil hısımlık ilişkisinde bulunmak.

4- Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapan kişiler bu kurullara seçilemezler.

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

  1. Diploma
  2. Nüfus kayıt örneği
  3. Adli Sicil Kaydı
  4. Mesleğinde en az 10 yıl çalıştığına dair belge (Görev belgesi, Hizmet Belgesi)
  5. Fotoğraf (2 Adet)
  6. Komisyon Başkanlığımıza hitaben dilekçe     

Başvuru Yeri:  Yukarıda belirtilen nitelikleri taşıyan aynı zamanda engel hali bulunmayan bu kurulda görev almak isteyen bayan adayların 10/11/2023 günü mesai bitimine kadar bizzat Bolvadin Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımıza başvurmaları gerektiği hususu ilan olunur. 25/10/2023

 

Başvuru Dilekçesi İçin Tıklayınız 

Adres

Hastane Mahallesi Şehitler Caddesi No:126 03300 Bolvadin/Afyonkarahisar

Telefon

+902726126565

Faks: +902726126569

E-Posta

bolvadincbsisaretadalet.gov.tr